Top notch 1

انتخاب دوره و شروع ثبت نام

TN1AP1
TN1AP2
TN1BP1
TN1BP2

دوره Top NOTCH

یادگیری زبان انگلیسی با استفاده از روش top notch, بسیار جذاب است و زبان آموزان را با موضوعات مطرح شده ، سرگرم می سازد.این روش ، زبان انگلیسی را از طریق استفاده از ابزارهای زبانی متعدد و ایجاد فضای تمرین و البته تکرار آنها فراموش نشدنی می کند.سطح کتابهای Top notch به طور کلی از بخش های مقدماتی و سطوح پیشرفته تشکیل شده است و از معتبرترین دوره های آموزشی دوره های آموزشی زبان انگلیسی بشمار می آید. به طور کلی کتاب تاپ ناچ در ۸ سطح در برمی گیرد.مباحث دستوری ، واژگان و تلفظ و تمرکز فوق العاده این کتاب آموزش زبان انگلیسی بر روی افزایش قدرت مکالمه و شنیدار می باشد .توانمندی در گفتگو از اهداف هر زبان آموزی می باشد که تاپ ناچ به خوبی به آموزش در این زمینه پرداخته است .