اساتید

اساتید موسسه شکوه شعبه ستاری

 بهرام نعمت‌زاده

سطوح تدریس شده: Adults

پریسا جعفر بکلو

سطوح تدریس شده: Adults

امیر هوشنگ تاجیک

سطوح تدریس شده: Adults

سمانه اقدسی

سطوح تدریس شده: Jounior, Adults

مهدی قنبری

سطوح تدریس شده : Adults

کیمیا عباسی

کیمیا عباسی

سطوح تدریس شده :Adults
مارال صادقی

مارال صادقی

سطوح تدریس شده :Jounior, Adults
بهار جمشیدی

بهار جمشیدی

سطوح تدریس شده :Jounior, Adults
معصومه هاشمی

معصومه هاشمی

سطح تدریس شده: Jounior
یاسمن نجفی

یاسمن نجفی

سطوح تدریس شده :Jounior, Adults
امیرحسین رمضانی

امیرحسین رمضانی

سطوح تدریس شده :Adults
پریسا وقاری

پریسا وقاری

سطوح تدریس شده :Jounior
فرزانه پناهی

فرزانه پناهی

مدرس زبان کره ای فارغ التحصیل دانشگاه اینچئون