اساتید

اساتید موسسه شکوه شعبه ستاری

 بهرام نعمت‌زاده

سطوح تدریس شده: Topnotch,cpe

پریسا جعفر بکلو

سطوح تدریس شده: FCE, CAE, CPE, IELTS

امیر هوشنگ تاجیک

سطوح تدریس شده: topnotch, summit

سمانه اقدسی

سطوح تدریس شده: Family friends,first friends,connect,top notch

مهدی قنبری

سطوح تدریس شده : topnotch, summit

کیمیا عباسی

کیمیا عباسی

سطوح تدریس شده :Top notch,Summit,fce,cae
فاطمه فراهانی

فاطمه فراهانی

سطوح تدریس شده: Family friends,connect,top notch
مارال صادقی

مارال صادقی

سطوح تدریس شده :familyfriends,connect,topnotch
معصومه هاشمی

معصومه هاشمی

سطح تدریس شده: Family friends,connect
یاسمن نجفی

یاسمن نجفی

سطوح تدریس شده :familyfriends,connect,topnotch
امیرحسین رمضانی

امیرحسین رمضانی

سطوح تدریس شده :Top notch,Summit
بهار جمشیدی

بهار جمشیدی

سطوح تدریس شده :Familyfriends,connect,topnotch
پریسا وقاری

پریسا وقاری

سطوح تدریس شده :First frinds,family friends,connect