دوره‌های پیشرفته

دوره‌های پیشرفته
در این بخش زبان آموزان بالای 16سال حضور دارند.طراحی این دوره به گونه ای است که اعتماد به نفس زبان آموزان افزایش می یابدو همچنین دایره لغات گسترش می یابد.
از کتابهای TOP NOTCH-SUMMIT در این دوره استفاده می شود و این کتابها دارای منابع تکمیلی شامل ویدئو،کتابهای کمکی،کتاب معلم و..می باشد.
برای ثبت نام در این دوره پس از گذراندن تعیین سطح کتبی و شفاهی و مشخص شدن سطح دانش زیان آموز میتواند دراین دوره ثبت نام نماید. مدت دوره 20ترم میباشد.